Department of Public Utilities

Water Quality, Delivery & Testing

Watering Schedules

Three Day Watering Schedule

Three-Day Outdoor Watering Schedule
June 1 – August 31, 2018

Odd Addresses – Tuesdays, Thursdays and/or Saturdays
Even Addresses – Wednesdays, Fridays and/or Sundays

No Watering on Mondays and Daily from 9 a.m. to 6 p.m.

Horario de Riego de Tres Días
1 de Junio – 31 de Agosto de 2018

Domicilios con Número Nones –  Martes, Jueves y/o Sábados
Domicilios con Número Pares – Miércoles, Viernes y/o Domingos

No Riegue Lunes o Entre las 9 a.m. a 6 p.m.

Peb-Hnub Sij Hawm Teev Ywg Dej
Lub Rau Hli 1 – Lub Yim Hli 31, 2018

Cov tsev neeg nyob cov vaj tsev ua muaj tus leb kh ib tom qab ntawm lawv qhov chaw nyob tsuas pub ywg dej rau hnub Tuesday, Thursday, thiab Saturday.
Cov chaw nyob muaj tus leb khub tom qab pub ywg hnub Wednesday, Friday, and Sunday.

Tsis pub ywg dej thaum 9 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj, thiab  txhua hnub Monday.

2018 Watering Schedule

Call (559) 621-5480 or email waterconservation@fresno.gov for help setting your sprinkler timer.

Water Waste Fines effective 1/1/2018
(excerpt from 2018 City of Fresno Master Fee Schedule)

Incident Fine
First Notice Only
Second $50.00
Third $100.00
Fourth $200.00
Each incident after four through the calendar year $200.00