Department of Public Utilities

Water Conservation Program

Outdoor Water Use Schedule

Three-Day Outdoor Water Use Schedule
April 1 – October 31

Addresses Ending in Odd Numbers (1, 3, 5, 7, 9) – Tuesday, Thursday, Saturday
Addresses Ending in Even Numbers (0, 2, 4, 6, 8) – Wednesday, Friday, Sunday

Watering is not allowed on Mondays and NEVER between 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Horario de Uso de Agua Al Aire Libre de Tres Días
1 de Abril – 31 de Octubre

Direcciones que terminan en números nones (1, 3, 5, 7, 9): martes, jueves, sábado
Direcciones que terminan en números pares (0, 2, 4, 6, 8): miércoles, viernes, domingo

No se puede regar los lunes y nunca entre 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

Rov txog sijhawm hloov Caij Nyooj pub ywg Dej peb hnub lawm.
Pib lub Plaub hlis tim 1, mus txog rau lub Kauv hli tim 31.

Chaw Nyob muaj lej khib tom qab, pub ywg hnub: Tuesday, Thursday, Saturday
Chaw Nyob muaj lej khub tom qab, pub ywg hnub: Wednesday, Friday, Sunday

Yuav tsis pub ywg dej thaum 10 moo sawv ntxov mus txog 6 moo tsaus ntuj thiab tsis pub ywg dej hnub Monday